Til toppen

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar


"Å verne dyra er å gagne menneskene"
- Émile Zola

STØTTESPILLER

En god og sunn dyrehelse er i seg selv et viktig samfunnsansvar, og VESO tar del i dette ansvaret som fullsortiments grossist og apotek. Vårt mål er å sørge for at legemidler og helsemateriell på en forsvarlig og sikker måte når ut til hele Norge, slik at dyrene får den behandlingen de trenger når de trenger den. Men ansvaret stopper nødvendigvis ikke der, og vi i VESO har vært så heldige for å få være støttespiller for Stiftelsen Nyenga som hjelper barn i Uganda til å skape en fremtid for seg selv mot alle odds, både ved å legge til rette for utdanning og yrkeserfaring.

MILJØ

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. VESO er medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar bedriften ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. 

ETISKE RETNINGSLINJER

VESO, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.

Vi forventer at vår virksomhet skal ha fremgang basert på kvaliteten av våre tjenester, produkter og ansatte- ikke på grunnlag av betaling av bestikkelser eller involvering i annen korrupsjonspraksis. Vi forventer også at våre forretningsforbindelser og andre tredjeparter som arbeider på våre vegne retter seg etter antikorrupsjonslovgivning og at de deler våre verdier og vårt engasjement for å drive forretninger med integritet.

ARBEIDSTAKERRETTIGHETER

1.1.     Ansatte skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. VESO skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.

1.2.    Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidskontrakt på et språk de forstår.

1.3.    Alle ansatte vil bli gitt relevant og tilstrekkelig opplæring.

1.4.    Arbeidstiden skal ikke overstige grensene i nasjonal lovgivning, og regulering av overtid skal følge aktuelle lovkrav.

1.5.    Nasjonal minstelønn er laveste aksepterte nivå, og skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov. Lønn skal utbetales direkte til den ansatte i rett tid. 

1.6.    VESO oppfordrer alle til å melde fra om forhold som ikke er som de skal i virksomheten. Varsling bør skje til nærmeste overordnede. VESO retter opp kritikkverdige forhold i virksomheten.

1.7.    VESO er en sikker arbeidsplass. HMS sikres blant annet gjennom forebyggende tiltak og effektiv internkontroll. VESO skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale standarder innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til å oppnå̊ disse målsettingene.

2.    MENNESKERETTIGHETER

2.1.    Fysisk mishandling eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.

2.2.   VESO følger nasjonal minstealder for ansettelser.

2.3.   VESO er et selskap som kjennetegnes ved respekt og like muligheter for alle gjennom et profesjonelt, positivt og inkluderende arbeidsmiljø. VESO stimulerer alle ansatte, uavhengig av kjønn, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, alder eller politisk ståsted, til faglig og personlig vekst, medansvar og utnyttelse av sine ressurser.

3.    ETIKK OG KORRUPSJON

3.1.    VESO er opptatt av å drive virksomhet på en måte som er ærlig og rettferdig og er opptatt av å forhindre bestikkelser og korrupsjon i alle deler av verden hvor vi handler. Alle former for korrupsjon, utpressing og underslag er forbudt.

3.1.1.   Vi i VESO er varsomme i forhold til å motta eller gi gaver eller høflighetsgester. Vi tar ikke imot gaver eller annen form for godtgjørelser hvis det er grunn til å tro at hensikten er å påvirke forretningsmessige beslutninger.

3.1.2.  VESO fører nøyaktige regnskapsbøker og har adekvate kontroller. Alle registreringer vi oppretter, inkludert kostnadsrapporter, må nøyaktig gjenspeile de utgifter vi har på selskapets vegne. Vi skal aldri forfalske, forvrenge eller utelate relevant informasjon i våre bøker og regnskaper.

4.    MILJØ

4.1.    VESO skal fremme en ansvarlig klimapolitikk og overholde relevante nasjonale og internasjonale lovverk og standarder. Vi vil være en pådriver for utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi og løsninger. Vi ivaretar klima og miljø i alle våre beslutninger og minimerer våre egne miljøutslipp.

4.2.   Skadelige kjemikalier og andre stoffer forvaltes på en forsvarlig måte.

 

KRAV TIL ANSATTE

Vi i VESO krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommende sin stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Som ansatt i VESO plikter du å vise ansvar og utføre ditt arbeid sikkert og samvittighetsfullt. Du skal opptre ærlig og redelig, behandle alle med respekt og utvise god oppførsel overfor forretningsforbindelser, kolleger og andre.

Som ansatt i VESO har du en lojalitetsplikt som innebærer at du ikke uberettiget skal avgi uttalelser som skader virksomhetens interesser eller aktiviteter. Ansatte skal ikke uberettiget omtale VESO på en negativ måte. Det innebærer også at den enkelte ansatte forholder seg lojalt til de beslutninger som er fattet, samt bidrar i en intern konstruktiv diskusjon. 
 

KRAV TIL LEVERANDØRER

Vi i VESO forventer at våre leverandører og underleverandører også handler med ærlighet og integritet. Leverandører og underleverandører skal forplikte seg til å følge internasjonale konvensjoner når det gjelder menneskerettigheter, ansattes rettigheter, HMS, ytre miljø, samt korrupsjon og rettferdig konkurranse.